ماراتن المپیاد شیمی آیریسک 00-1399

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد شیمی سال 00-1399

گامتاریخمبحثکتاب درسیشیمی عمومی سیلبربرگ
(ویرایش دوم)
تعداد سؤالهزینه آزمون
اول23 و 24 آبانساختار اتم
خواص تناوبی
کوانتوم مقدماتی
پیوندهای یونی
پیوندهای کووالانسی
نیروهای بین مولکولی
شیمی آلی
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی یازدهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی یازدهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 2
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12
فصل 15
5030 هزار تومان
دوم30 آبان و 1 آذراستوکیومتری
محلول‌ها
ترمودینامیک
سینتیک
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی یازدهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی دوازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 1
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 16
فصل 20
5030 هزار تومان
سوم14 و 15 آذرتعادل
اسید و باز
الکتروشیمی
شیمی تجزیه
شیمی دوازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 2
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 17
فصل 18
فصل 19
فصل 21
5030 هزار تومان
چهارم10 و 11 بهمنشبیه‌ساز مرحله اول المپیاد شیمیتمام منابع درسیتمام فصل‌های سیلبربرگ
(یا هر کتاب شیمی عمومی دیگر)
5035 هزار تومان
پنجم17 و 18 بهمنشبیه‌ساز مرحله اول المپیاد شیمیتمام منابع درسیتمام فصل‌های سیلبربرگ
(یا هر کتاب شیمی عمومی دیگر)
5035 هزار تومان
ششم24 و 25 بهمنشبیه‌ساز مرحله اول المپیاد شیمیتمام منابع درسیتمام فصل‌های سیلبربرگ
(یا هر کتاب شیمی عمومی دیگر)
5035 هزار تومان
هفتمنیمه اول فروردینشبیه‌ساز مرحله دوم المپیاد شیمیتمام منابع مرحله دومتمام منابع مرحله دوم5040 هزار تومان
هشتمنیمه دوم فروردینشبیه‌ساز مرحله دوم المپیاد شیمیتمام منابع مرحله دومتمام منابع مرحله دوم5040 هزار تومان

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>