ماراتن المپیاد علوم زمین آیریسک 00-1399

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد علوم زمین سال 00-1399

گامتاریخمبحثتعداد سؤالهزینه
اول
شبیه‌ساز مرحله اول
17 و 18 بهمنتمام مباحث مرحله اول3025 هزار تومان
اول
شبیه‌ساز مرحله اول
24 و 25 بهمنتمام مباحث مرحله اول3025 هزار تومان