ماراتن المپیاد ریاضی آیریسک 99-1398

ماراتن المپیاد ریاضی مجموعه آزمون‌هایی است که با برنامه‌ی راهبردی دانش‌آموزان را برای شرکت در مسابقات کشوری و جهانی آماده می‌کند. این ماراتن‌ها توسط مدال‌آوران و مدرسین المپیاد ریاضی طراحی شده است و توسط آیریسک برگزار می‌شود.

هر مرحله از آزمون‌ها یک گام نام دارد و با توجه به مرحله‌ی دوم المپیاد ریاضی، گام‌ها در دو بخش تستی و تشریحی برگزار می‌شوند. برای هر گام تستی 150 دقیقه فرصت دارید تا سؤالات را در سامانه‌ی گچ سفید پاسخ دهید و پس از پایان زمان کلی آزمون (ساعت 23 روز دوم) کارنامه و پاسخ‌نامه تشریحی را مشاهده کنید.

در گام‌های تشریحی، سؤالات به ایمیل شما ارسال می‌شود و شما پاسخ را در فرمت مشخص شده ارسال می‌کنید. پس از پایان زمان آزمون پاسخنامه تشریحی در اختیار شما قرار می‌گیرد و پس از تصحیحِ کامل برگه‌ها، کارنامه‌ها و نفرات برتر مشخص می‌شود.

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد ریاضی سال 99-1398

گامنوع گامتاریخمبحثتعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
1تستی31 مرداد+ ترکیبیات:
اصول شمارش
ترکیب
جایگشت
نظریه مقدماتی ترکیبیاتی
بسط دوجمله‌ای
+ جبر:
اتحادها و تجزیه
جبر مقدماتی
معادلات چندمجهولی
+ نظریه اعداد:
بخش‌پذیری
اعداد اول و مرکب
+ هندسه:
زاویه بازی!
روابط طولی مثلث
تشابه
همنهشتی
25150آنلاین
2تشریحی14 و 15 شهریور+ ترکیبیات:
معادلات خطی با ضرایب صحیح
شمول و عدم شمول
مباحث پیشرفته‌تر در شمارش
+ جبر:
جبر عمومی
معادلات چندمجهولی
+ نظریه اعداد:
بخش‌پذیری
قضیه بزو
+ هندسه:
زاویه بازی!
تشابه
مباحث طولی
نابرابری‌های هندسی
4270آنلاین
3مقدماتی28 و 29 شهریور+ ترکیبیات:
لانه کبوتری
ناوردایی
+ جبر:
نامساوی‌های واسطه و کوشی شوارتز
+ نظریه اعداد:
همنهشتی
مبنا
ب.م.م و ک.م.م
+ هندسه:
چهارضلعی‌های محاطی
قوت نقطه
25150آنلاین
4تشریحی4 و 5 مهر+ ترکیبیات:

+ جبر:

+ نظریه اعداد:

+ هندسه:
4150آنلاین
5مقدماتی18 و 19 مهر+ ترکیبیات:
استقرا
زوجیت
رنگ‌آمیزی
+ جبر:
مرور مباحث قبلی
+ نظریه اعداد:
معادلات تابعی مقدماتی
+ هندسه:
مثلث و ویژگی‌های
آن
همرسی و هم‌خطی‌های مقدماتی
25150آنلاین
6تشریحی2 و 3 آبان+ ترکیبیات:
استقرا
زوجیت
رنگ‌آمیزی پیشرفته
+ جبر:
معادلات تابعی پیشرفته
+ نظریه اعداد:
مرور مباحث چالشی قبل
+ هندسه:
مثلث‌ و ویژگی‌های پیشرفته
4270آنلاین
7مقدماتی16 و 17 آبان+ ترکیبیات:
دوگونه شماری
روابط بازگشتی
اتحادهای ترکیبیاتی

+ جبر:
چندجمله‌ای‌ها
اعداد مختلط

+ نظریه اعداد:
دستگاه کامل و مخفف مانده‌ها
مرتبه و ریشه اولیه

+ هندسه:
همرسی و هم‌خطی
سوا و منلائوس
25150آنلاین
8تشریحی23 و 24 آبان+ ترکیبیات:
دوگونه شماری
روابط بازگشتی

+ جبر:
چندجمله‌ای‌های پیشرفته

+ نظریه اعداد:
همنهشتی چندجمله‌ای‌ها
مانده و نامانده درجه دوم

+ هندسه:
همرسی و هم‌خطی
4270آنلاین
9تستی7 و 8 آذر+ ترکیبیات:
معماهای منطقی
مسایل متنوع
گراف مقدماتی

+ جبر:
حل روابط بازگشتی
مرور مباحث قبلی

+ نظریه اعداد:
نزول نامتناهی فرما
معادلات دیوفانتی مقدماتی

+ هندسه:
دایره و تبدیلات مقدماتی
بردار
تجانس
دوران
25150آنلاین
10تشریحی14 و 15 آذر+ ترکیبیات:
هندسه ترکیبیاتی
نابرابری‌های ترکیبیاتی

+ جبر:
مرور مباحث قبلی

+ نظریه اعداد:
معادلات دیوفانتی پیشرفته

+ هندسه:
تجانس مارپیچ
چهارظلعی کامل
نقطه میشل
4270آنلاین
11تستی
شبیه‌ساز مرحله اول
21 و 22 آذر+ ترکیبیات:
تمام مباحث مرحله اول

+ جبر:
تمام مباحث مرحله اول

+ نظریه اعداد:
تمام مباحث مرحله اول

+ هندسه:
تمام مباحث مرحله اول
24150آنلاین
حضوری
11تستی
شبیه‌ساز مرحله اول
26 و 27 دی+ ترکیبیات:
تمام مباحث مرحله اول

+ جبر:
تمام مباحث مرحله اول

+ نظریه اعداد:
تمام مباحث مرحله اول

+ هندسه:
تمام مباحث مرحله اول
25150آنلاین
حضوری
12تشریحی1 و 2 اسفند+ ترکیبیات:
گراف پیشرفته

+ جبر:
مرور مباحث قبلی

+ نظریه اعداد:
مرور
روش‌های جدید در نظریه اعداد (ویتا جامپینگ و ...)

+ هندسه:
تبدیلات پیشرفته
انعکاس
هندسه تصویری
4270آنلاین
13تشریحی
شبیه‌ساز مرحله دوم
15 و 16 اسفند+ ترکیبیات:
تمام مباحث

+ جبر:
تمام مباحث

+ نظریه اعداد:
تمام مباحث

+ هندسه:
تمام مباحث
62 * 270آنلاین
14تشریحی
شبیه‌ساز مرحله دوم
21 و 22 فروردین+ ترکیبیات:
تمام مباحث

+ جبر:
تمام مباحث

+ نظریه اعداد:
تمام مباحث

+ هندسه:
تمام مباحث
62 * 270آنلاین

منابع پیشنهادی المپیاد ریاضی

در هر مبحث مقدماتی منابع مقدماتی و پیشرفته متنوعی وجود دارد، در اینجا ما بهترین‌ها را گلچین کرده‌ایم!
 • مهم‌ترین منابع ترکیبیات در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، ترکیبیات مرحله اول / آرش جلالی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با ترکیبیات / احمد محمودی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله ترکیبیات / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 1 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 2 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  ترکیبیات – جلد اول / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  آنالیز ترکیبی / عباس ثروتی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
 • مهم‌ترین منابع جبر در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، جبر مرحله اول / مهدی صفا / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با جبر / محسن جمالی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله جبر / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]

 • مهم‌ترین منابع نظریه اعداد در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، نظریه اعداد مرحله اول / مهدی صفا / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با نظریه اعداد / محسن جمالی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله نظریه اعداد / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  نظریه اعداد / مریم میرزاخانی و رویا بهشتی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  Olympiad number theory through challenging problems, Justin Stevens, third edition [Download]
 • مهم‌ترین منابع هندسه در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، هندسه مرحله اول / مهدی تفرشی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با هندسه / بهمن اصلاح‌پذیر / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / سیامک احمدپور / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
  هندسه / جاوید ولیدشتی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  جزوه هندسه میثم عقیقی [دانلود]
  جزوه هندسه آکوپیان [دانلود]