ماراتن المپیاد زیست شناسی آیریسک 99-1398

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد زیست‌شناسی سال 99-1398

برنامه‌ی تابستانی
گامتاریخمبحثکمپبل
(واجب)
منابع تخصصی
(پیشنهادی)
تعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
اول27 و 28 تیربیوشیمی
سلولی مولکولی
بخش 1و 2
(فصل‌های 2 تا 12)
بیوشیمی لنینجر: فصل‌های 2 تا 19
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 7 تا 9
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 2، 3 و 10 تا 19
30150آنلاین
دوم10 و 11 مردادژنتیک
تکامل
بخش 3 و 4
(فصل‌های 13 تا 25)
ژنتیک از دیدگاه حل مسأله / ساسان امینی
ژنتیک کلاسیک / رضا شاه‌نظر
تکامل / مارک ریدلی: فصل 1 تا 13 و 22 و 23
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 1 و 4 تا 9
30150آنلاین
سوم24 و 25 مردادگیاهی
بیوسیستماتیک
بخش 5 و 6
(فصل‌های 26 تا 39)
زیست‌شناسی گیاهی ریون: فصل‌های 12 تا 30
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 3 تا 6، 10 و 15 تا 26
سیستماتیک گیاهی سیمپسون: فصل‌های 1 تا 6
Integrated Principles of Zoology (9-28)
30150آنلاین
چهارم14 و 15 شهریورفیزیولوژی جانوری
اکولوژی
بخش 7 و 8
(فصل‌های 40 تا 56)
فیزیولوژی پزشکی گایتون: بخش 2 تا 7
مبانی فیزیولوژی جانوری مویز: فصل 3 تا 14
الفبای اکولوژی کوشا پایداری
Introduction to Population Ecology / Rockwood
مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار / کربز و دیویس
30150آنلاین
پنجم28 و 29 شهریورمرور چهار گامتمام مباحث چهار گام نخستتمام مباحث چهار گام نخست40180آنلاین

برنامه راهبردی ویژه مرحله اول المپیاد زیست

از اولین قدم همراه شما هستیم.
گامتاریخنوع آزمونمبحثمنابعتعداد و نوع سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
618 و 19 مهرکمبل 1آغازِ پاییزی قدرتمند!کمبل:
فصل‌های 2 تا 7 - 11 - 12 - 13
35 - 40 - 41 - 43
30 (تستی 5 گزینه‌ای)150آنلاین
79 و 10 آبانتخصصی 1بیوشیمی:
اسید و باز
ساختار پروتئین و کربوهیدرات
آنزیم

گیاهی:
آناتومی و مورفولوژی نهاندانگان

فیزیولوژی جانوری:
تغذیه
تنظیم گرما
اصول بیوشیمی لنینجر:
فصل‌های 2 تا 7

زیست‌شناسی گیاهی ریون:
فصل‌های 22 تا 26

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز:
فصل‌های 11 و 13
10 (تستی 5 گزینه‌ای)
10 (ص/غ مشابه مرحله 2)
5 (کوتاه‌پاسخ)
150آنلاین
816 و 17 آبانکمبل 2- کمبل:
فصل‌های 8 تا 10 - 14 - 22 - 36
37 - 38 - 42 - 48 - 49
52 - 53
30 (تستی 5 گزینه‌ای)150آنلاین
930 آبان و 1 آذرتخصصی 2ژنتیک کلاسیک:
ترکیبیات و احتمالات
وراثت تک‌ژنی و دوژنی

گیاهی:
فتوسنتز

فیزیولوژی جانوری:
غشاء، عصب و عضله
قلب
فیزیولوژی پزشکی گایتون:
فصل‌های 4 تا 13

ژنتیک از دیدگاه حل مسأله ساسان امینی:
فصل‌های 1 تا 5

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر:
فصل‌های 7 تا 9
10 (تستی 5 گزینه‌ای)
10 (ص/غ مشابه مرحله 2)
5 (کوتاه‌پاسخ)
150آنلاین
1014 و 15 آذرکمبل 3-کمبل:
فصل‌های 15 - 16 - 17 - 23 - 24
26 - 29 - 30 - 39 - 44 - 45
46 - 51 - 54
30 (تستی 5 گزینه‌ای)150آنلاین
1121 و 22 آذرشبیه‌ساز مرحله 1تمام سرفصل‌های مرحله اول المپیاد زیستهر کتابی که شما خوانده‌اید!30 (تستی 5 گزینه‌ای)150آنلاین
حضوری
1228 و 29 آذرتخصصی 3بیوشیمی:
متابولیسم

ژنتیک کلاسیک:
وراثت خاص
پیوستگی

ژنتیک جمعیت
فیزیولوژی جانوری:
گردش خون
کلیه
اصول بیوشیمی لنینجر:
فصل‌های13 تا 17 - 19 - 20

فیزیولوژی پزشکی گایتون:
فصل‌های 14 تا 32

ژنتیک کلاسیک رضا شاه‌نظر:
فصل‌های 3 و 4

ژنتیک از دیدگاه حل مسأله ساسان امینی:
فصل‌های 6 تا 8
10 (تستی 5 گزینه‌ای)
10 (ص/غ مشابه مرحله 2)
5 (کوتاه‌پاسخ)
150آنلاین
1326 و 27 دیشبیه‌ساز مرحله 1تمام سرفصل‌های مرحله اول المپیاد زیستهر کتابی که شما خوانده‌اید!30 (تستی 5 گزینه‌ای)150آنلاین
حضوری

برنامه راهبردی ویژه مرحله دوم المپیاد زیست

تا آخرین قدم همراه شما هستیم.
گامتاریخمبحثمنابعتعداد و نوع سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
141 و 2 اسفندبا کمبل برای مدال المپیاد بحنگیم!کمبل:
فصل‌های 18 - 19 - 20 - 21 - 25
27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34
47 - 50 - 55 - 56
30 (ص/غ)
5 (کوتاه‌پاسخ)
150آنلاین
1514 و 15 فروردینشبیه‌ساز مرحله دوم
سنجش دوره نوروزی آیریسک
هر چه در کتابخانه دارید.30 (ص/غ)
5 (کوتاه‌پاسخ)
180آنلاین
1628 و 29 فروردینبیوشیمی / سلولی
(Biocemistry / Cell Biology)
ژنتیک / تکامل
(Genetics / Evolution)
بیولوژی کمبل:
بخش‌های I - II - III - IV
فصل‌های 2 تا 25

بیوشیمی لنینجر:
فصل‌های 2 تا 17 - 19 - 20

بیوشیمی استرایر:
فصل‌های 1 تا 3 - 7 تا 22

Molecular Biology of The Cell:
chapter 1 - 19

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر:
فصل‌های 7 - 8 - 9

ژنتیک از دیدگاه حل مسأله ساسان امینی

ژنتیک کلاسیک رضا شاه‌نظر

تکامل مارک ریدلی:
فصل‌های 1 تا 14 - 22 - 23
20 (ص/غ)
5 (کوتاه‌پاسخ)
180آنلاین
1711 و 12 اردیبهشتاولین شبیه‌ساز جامع مرحله دومهر کتابی که شما خوانده‌اید!20 (ص/غ)
5 (کوتاه‌پاسخ)
180آنلاین
حضوری
1825 و 26 اردیبهشتدومین شبیه‌ساز مرحله دومهر کتابی که شما خوانده‌اید!25 (ص/غ)
5 (کوتاه‌پاسخ)
240آنلاین

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>