ماراتن المپیاد زیست شناسی آیریسک 400-1399

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد زیست‌شناسی سال 00-99

برنامه‌ی جامع آمادگی مدال طلا
گامتاریخسرفصل از کمپبلسایر منابع پیشنهادیتعداد سؤالنفرات برتر
اول2 و 3 آبانجلد 1 و 2 کمپبل
(فصل 2 تا 12)
بیوشیمی لنینجر: فصل‌های 2 تا 8 و 11 تا 15
بیوشیمی استرایر : فصل های 2 تا 11
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 7 تا 9
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 2، 3 و 10 تا 19
25 تستی
دوم16 و 17 آبانجلد 3 و 4 کمپبل
(فصل 13 تا 25)
ژنتیک از دیدگاه حل مسأله / ساسان امینی
ژنتیک کلاسیک / رضا شاه‌نظر
مفاهیم و ژنتیک ولنیتز
بیوشیمی لنینجرفصل 9
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 1 و 4 تا 9
تکامل / مارک ریدلی: فصل 1 تا 13 و 22 و 23
27 تستی
سوم30 آبان و 1 آذرجلد 4 و5 کمپبل
(فصل 26 تا 39)
زیست‌شناسی گیاهی/ریون: فصل‌های 12 تا 30
زیست شناسی گیاهی رست و باربور:فصلهای 3 تا 7 و12 و 13
زیست شناسی گیاهی الهه علوی
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 3تا 6 و 10
سیستماتیک گیاهی سیمپسون: فصل‌های 1 تا 6
جانورشناسی/هیکمن 12 تا 23
25 تستی
چهارم14 و 15 آذرجلد 6 و7 کمپبل
(فصل 40 تا 56)
فیزیولوژی گایتون: بخش 2 تا 7
فیزیولوژی برن و لوی فصول عضله و گردش خون و کلیه
مبانی فیزیولوژی جانوری مویز: فصل 3 تا 14
الفبای اکولوژی/ کوشا پایداری
Introduction to Population Ecology / Rockwood
مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار / کربز و دیویس
بوم شناسی /دکتر کرام الدینی
رفتارشناسی/دکتر کرام الدینی
26 تستی
پنجمهفته آخر آذرجامع مرحله اولتمام منابع!30 تستی
ششمهفته اول بهمنجامع مرحله اولتمام منابع!30 تستی
هفتمنیمه اول فروردینجامع مرحله دومتمام منابع!22 صحیح / غلط
5 کوتاه‌پاسخ
هشتمنیمه دوم فروردینجامع مرحله دومتمام منابع!22 صحیح / غلط
5 کوتاه‌پاسخ

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>