ماراتن المپیاد شیمی آیریسک 99-1398

ماراتن المپیاد شیمی یک مسابقه‌ی چند مرحله‌ای و آنلاین است که برای شما دانش‌پژوهان سراسر کشور برگزار می‌شود. اولین هدف ماراتن‌های آیریسک طبقه‌بندی آموخته‌ها و جمع کردن خیال شما از کیفیت مطالعه‌تان است. همچنین همه‌ی شرکت‌کنندگان در هر گام از ماراتن به صورت جداگانه و همچنین در مجموع چند مرحله به رقابت می‌پردازید و هیجانی سالم و آموزنده را تجربه می‌کنید. در نهایت ماراتن‌ها هر یک به تنهایی و در مجموع و میانگین دارای جوایز ارزنده‌ای است که برای هر گام به اطلاع شما خواهد رسید.

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد شیمی سال 99-1398

گامتاریخمبحثمنبع کتاب درسیمنبع شیمی عمومی سیلبربرگ (ویرایش دوم)تعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزمون
اول10 و 11 مردادساختار اتم
خواص تناوبی
کوانتوم مقدماتی
شیمی دهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 1
فصل 7
فصل 8
5090آنلاین
دوم24 و 25 مردادپیوندهای یونی
پیوندهای کووالانسی
نیروهای بین مولکولی
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 3
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12
5090آنلاین
سوم7 و 8 شهریوراستوکیومتری
محلول‌ها
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی یازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 1
فصل 1
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 13
50110آنلاین
چهارم21 و 22 شهریورشیمی آلیشیمی یازدهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی یازدهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 1550110آنلاین
پنجم11 و 12 مهرجمع‌بندی گام 1 تا 4تمام سرفصل‌های هر 4 گامتمام سرفصل‌های هر 4 گام50110آنلاین
ششم25 و 26 مهرترمودینامیک
سینتیک
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی دوازدهم فصل 4
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی دوازدهم فصل 4
50110آنلاین
هفتم9 و 10 آبانتعادل
اسید و باز
شیمی دوازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 4
شیمی دوازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 4
50110آنلاین
هشتم23 و 24 آبانالکتروشیمی
شیمی تجزیه
شیمی دوازدهم فصل 2شیمی دوازدهم فصل 250110آنلاین
نهم7 و 8 آذرجمع‌بندی گام 6 تا 8تمام سرفصل‌های هر 3 گامتمام سرفصل‌های هر 3 گام50110آنلاین
دهم21 و 22 آذرجامع مرحله اولکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150120حضوری و آنلاین
یازدهم26 و 27 دیجامع مرحله اولکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150120حضوری و آنلاین
دوازدهم15 و 16 اسفندجامع مرحله دومکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150150آنلاین
سیزدهم14 و 15 فروردینجامع مرحله دومکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150150آنلاین