ماراتن المپیاد شیمی آیریسک 99-1398

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد شیمی سال 99-1398

گامتاریخمبحثکتاب درسیشیمی عمومی سیلبربرگ
(ویرایش دوم)
تعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
اول10 و 11 مردادساختار اتم
خواص تناوبی
کوانتوم مقدماتی
شیمی دهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 1
فصل 2
فصل 7
فصل 8
5090آنلاین
دوم24 و 25 مردادپیوندهای یونی
پیوندهای کووالانسی
نیروهای بین مولکولی
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 3
فصل 2
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12
5090آنلاین
سوم14 و 15 شهریوراستوکیومتری
محلول‌ها
شیمی دهم فصل 1
شیمی دهم فصل 2
شیمی دهم فصل 3
شیمی یازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 1
فصل 1
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 13
50110آنلاین
چهارم28 و 29 شهریورشیمی آلیشیمی یازدهم فصل 1
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی یازدهم فصل 3
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 2
فصل 15
50110آنلاین
پنجم18 و 19 مهرجمع‌بندی گام 1 تا 4تمام سرفصل‌های هر 4 گامتمام سرفصل‌های هر 4 گام50110آنلاین
ششم2 و 3 آبانترمودینامیک
سینتیک
شیمی یازدهم فصل 2
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 6
فصل 16
فصل 20
50110آنلاین
هفتم16 و 17 آبانتعادل
اسید و باز
شیمی دوازدهم فصل 1
شیمی دوازدهم فصل 4
فصل 17
فصل 18
50110آنلاین
هشتم23 و 24 آبانالکتروشیمی
شیمی تجزیه
شیمی دوازدهم فصل 2فصل 19
فصل 21
50110آنلاین
نهم7 و 8 آذرجمع‌بندی گام 6 تا 8تمام سرفصل‌های هر 3 گامتمام سرفصل‌های هر 3 گام50110آنلاین
دهم21 و 22 آذرجامع مرحله اولکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150120حضوری و آنلاین
یازدهم26 و 27 دیجامع مرحله اولکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2150120حضوری و آنلاین
دوازدهم28 و 29 فروردینجامع مرحله دومکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2350150آنلاین
سیزدهم18 و 19 اردیبهشتجامع مرحله دومکل کتاب‌ شیمی دهم
کل کتاب‌ شیمی یازدهم
کل کتاب‌ شیمی دوازدهم
فصل‌های 1 تا 2350150آنلاین

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>