ماراتن المپیاد نجوم آیریسک 99-1398

ماراتن المپیاد نجوم در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برنامه‌ریزی شده است. پیشنهاد آیریسک: “بچه‌های سال یازدهمی که حداقل یک سال به طور جدی روی مباحث نجوم و اخترفیزیک کار کرده‌اند، تمام گام‌های ماراتن مقدماتی و پیشرفته را شرکت کنند و بقیه‌ی بچه‌ها، با توجه به مباحثی که مطالعه کرده‌اند، گام‌های ماراتن را انتخاب کنند."

جدول تمام منابع پیشنهادی المپیاد نجوم و اخترفیزیک در زیر صفحه آمده است. لینک دانلود جزواتی اجازه‌ی انتشار آن‌ها از نویسندگان گرفته شده یا منابعی که در ایران شامل حق مؤلف نمی‌شود قرار داده شده است.

در بخش منابع جدول زیر، ابتدا شماره هر منبع به حروف و سپس شماره فصل‌های مورد نظر به عدد نوشته شده است. شماره منابع را از پایین جدول ببینید.

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال 99-1398

گامنوع گامتاریخمبحثمنبع پیشنهادیتعداد سؤالزمان آزمون
(دقیقه)
نوع آزموننفرات برتر
1مقدماتی31 مرداد+ نجوم عمومی:
- ابعاد و مقیاس کیهان
- تاریخچه اخترشناسی
+ ریاضیات مقدماتی:
- دنباله‌ها و سری‌ها
+ ابزارشناسی:
- آینه
یک: تاریخچه و 1
دو: 1
سه: 1
شش: 3 - 4 - 5
شانزده: 1
30150آنلاین
2پیشرفته14 و 15 شهریورتمام مباحث گام‌های مقدماتیتمام منابع گام‌های مقدماتی35180آنلاین
3مقدماتی9 و 10 آبان+ نجوم عمومی:
- روش‌های اخترفیزیک
+ ریاضیات مقدماتی:
- تابع
- توابع نمایی و لگاریتمی
- ماتریس
+ ابزارشناسی:
- عدسی
+ مکانیک عمومی:
- بردارها
- سینماتیک
+ نجوم کروی:
- آشنایی با کره‌ی آسمان
- دستگاه‌های مختصات
یک: 6
دو: 2
سه: 2
پنج: 2
شش: 6 - 7
هشت: 2 - 3 - 4
ده: 1
یازده: 2 - 3
شانزده: 2
هچده: 3
نوزده: 1
بیست و پنج: 1 - 2
30150آنلاین
4پیشرفته16 و 17 آبان+ اخترفیزیک:
- ستارگان دوتایی
- ستارگان متغیر
+ ریاضیات مقدماتی:
- انتگرال‌گیری
+ کیهان‌شناسی:
- انبساط هابلی (مقدمات کیهان‌شناسی)
+ مکانیک سماوی:
- قضیه دوجسم گرانشی
- پایستگی تکانه زاویه‌ای
- حد روچ و جزر و مد
- معادله کپلر
- مباحث پایه مکانیک سماوی
+ ریاضیات پیشرفته:
- روش‌های عددی
- سری تیلور
سه: 7 - پیوست A
چهار: 7 - 14
پنج: 14
هفت: 4
نه: 5 - 6 - 11
پانزده: 3
بیست: 1 - 2
بیست و دو
بیست و چهار: 1 - 2
بیست و شش
بیست و نه
سی و شش
35180آنلاین
5مقدماتی7 و 8 آذر+ ریاضیات مقدماتی:
- مثلثات
+ نجوم عمومی:
- تولد و عمر ستارگان
- سیارات منظومه شمسی
+ اخترفیزیک:
- شار، قدر و فاصله‌سنجی
+ نجوم کروی:
- آشنایی با مثلثات کروی
+ مکانیک عمومی:
- سینتیک (دینامیک)
- مرکز جرم و تکانه خطی
- انرژی جنبشی و پتانسیل
یک: 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
دو: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 14
سه: 2 - 4
چهار: 3
پنج: 1
شش: 1 - 2 - 3
هفت: 1 - 2
هشت: 5 - 6 - 7 - 8 - 9
یازده: 3
سیزده
بیست و یک: 4 - 14
بیست و پنج: 2 - 3 - 4 - 5
سی و پنج
30150آنلاین
6پیشرفته14 و 15 آذر+ نجوم کروی:
- دستگاه Z گردان
- هم‌سمتی
+ اخترفیزیک:
- رشته اصلی و تحول ستاره‌ای پس از آن
+ کیهان‌شناسی:
- معادلات دینامیکی و فریدمان
+ مکانیک سماوی:
- مانورهای مداری
+ ریاضیات پیشرفته:
- مقاطع مخروطی
چهار: 8 - 13 - 29
هفت: 3
نه: 10
پانزده: 6
بیست: 3 - 4
بیست و چهار: 3 - 4
بیست و سه
سی و یک
سی و چهار
35180آنلاین
7شبیه‌ساز21 و 22 آذرشبیه‌ساز مرحله اولتمام منابع35180آنلاین
حضوری
8مقدماتی26 و 27 دی+ نجوم عمومی:
- صورت‌های فلکی
+ نجوم کروی:
- آشنایی با دستگاه مختصات
- دایرة‌البروجی و تعیین مشخصات خورشید
+ ریاضیات مقدماتی:
- حد، مشتق و کاربردها
+ مکانیک عمومی:
- چرخش و غلطش
+ ابزارشناسی:
- تلسکوپ‌ها
+ اخترفیزیک:
- آشنایی با اثر دوپلر
- سرعت‌های مماسی و شعاعی
سه: 2 - 3
چهار: 3 - 6
پنج: 2
هشت: 10 - 11
نه: 2 - 3 - 4
یازده: 1 - 6
دوازده
بیست و پنج: 6
بیست و هفت
30150آنلاین
9پیشرفته1 و 2 اسفند+ مکانیک سماوی:
- مدار در سه بعد
+ اخترفیزیک:
- کدری
+ کیهان‌شناسی:
- کیهان تک‌مؤلفه‌ای
- کیهان چندمؤلفه‌ای
+ نجوم کروی:
- زمان‌ها
+ ریاضیات پیشرفته:
- توابع چندمتغیره
چهار: 9 - 29
پنج: 2 - 6
هفت: 5
نه: 14
پانزده: 4
بیست: 5 - 6
بیست و سه
بیست و هشت
35180آنلاین
10پیشرفته15 و 16 اسفند+ مکانیک سماوی:
- مسأله‌ی سه جسم و نقاط لاگرانژ
+ اخترفیزیک:
- تعادل هیدرواستاتیک و فشار درون ستارگان
+ ابزارشناسی:
- اثرهای جوّی
+ کیهان‌شناسی:
- تابش پس‌زمینه‌ی کیهان
+ نجوم کروی:
- تسطیح
- سایه
چهار: 10 - 29
پنج: 3
هفت: 3
پانزده: 2
بیست: 5
بیست و سه
بیست و هشت
سی و دو
سی و سه
35180آنلاین
11مقدماتی7 و 8 فروردین+ نجوم عمومی:
- کهکشان و کیهان‌شناسی
+ اخترفیزیک:
- برهم‌کنش نور و ماده
+ نجوم کروی:
- افق منفی و عرقچین
+ مکانیک عمومی:
- گرانش
- مباحث پیشرفته کتاب کلپنر
+ مکانیک سماوی:
- مسأله دو جسم
- مدارهای دوبعدی
+ ابزارشناسی:
- دوربین و CCD
- سایه
یک: 10
دو: 16 - 17
سه: 6 - پیوست A
پنج: 5
چهار: 2 - 5
هفت: 2 - 3
هشت: 13
ده: 6
یازده: 3
پانزده: 2
بیست و پنج: 7 - 8 - 9
بیست و هفت
30150آنلاین
12پیشرفته14 و 15 فروردین+ اخترفیزیک:
- جرم و شعاع جینز
+ مکانیک سماوی:
- تمام مباحث
+ کیهانشناسی:
- محاسبه پارامترهای کیهان
+ ریاضیات پیشرفته:
- آشنایی با عملگرهای برداری
سه: 6
چهار: 29
چهارده
بیست: 7
بیست و چهار: 6
بیست و هشت
سی
35180آنلاین
13پیشرفته28 و 29 فروردین+ اخترفیزیک:
- تمام مباحث
+ مکانیک سماوی:
- تمام مباحث
+ کیهانشناسی:
- تمام مباحث
+ نجوم کروی:
- تمام مباحث
🙂35180آنلاین

منابع المپیاد نجوم و اخترفیزیک

شماره منابع زیر در جدول ماراتن المپیاد نجوم استفاده شده است
 1. کتاب نجوم به زبان ساده – نویسنده : مایر دگانی – انتشارات موسسه جغرافیایی و کراتوگرافی گیتاشناسی
 2. کتاب نجوم دینامیکی – نویسنده: رابرت تی دیکسون – مرکز نشر دانشگاهی
 3. کتاب مبانی نجوم – نویسنده : کارتونن اوجا؛ دونر؛ پوتانن – انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان [خرید جلد اول] و [خرید جلد دوم]
 4. کتاب مقدمه‏‌ای بر اخترفیزیک نوین – نویسنده: بردلی کارول- انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان و جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد [خرید]
 5. کتاب نجوم کروی – نویسنده : و.م. اسمارت – مرکز نشر دانشگاهی
 6. کتاب الفبای نور هندسی – نویسنده: علیرضا صادقی راد – انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان [خرید]
 7. کتاب مکانیک سماوی – نویسنده: محمد جواد شریعت‌زاده و مهدی خاکیان قمی – انتشارات خوشخوان [خرید]
 8. کتاب مبانی فیزیک هالیدی ج 1 – مکانیک ویرایش 10 – نویسنده: هالیدی، رزنیک و واکر – ناشران : مبتکران و پیشروان
 9. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ویرایش دوازدهم جلد یک و دو – نویسنده: تماس – انتشارات هیمه
 10. کتاب مکانیک تحلیلی – نویسنده فولز – انتشارات: دانش‏‌نگار
 11. کتاب گنجینه‏‌ی المپیاد نجوم – نویسنده: الهه سادات نقیب و سید امیر سادات موسوی – انتشارات رزمندگان
 12. کتاب صورت‏‌های فلکی – مترجم: مهندس احمد دالکی – انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
 13. کتاب مرجع مثلثات – نویسنده: رضا اسلامی و کاظم اجلالی – انتشارات خوشخوان
 14. کتاب روش‏‌های برداری – نویسنده: رابرت جیمز کول – انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان [خرید]
 15. کتاب Orbital Mechanics for Engineering students – نویسنده: Curtis
 16. کتاب درسی ریاضی دهم [دانلود]
 17. کتاب درسی ریاضی یازدهم [دانلود]
 18. کتاب درسی حسابان [دانلود]
 19. کتاب هندسه 3 – دوزادهم [دانلود]
 20. کتاب آشنایی با کیهان‌شناسی – نویسنده: باربارا رایدن – انتشارات رمز
 21. کتاب ستاره‏‌شناسی اصول و عمل – نویسنده: ا.ای.ری و دی کلارک – انتشارات آستان قدس رضوی
 22. کتاب دوره‏‌ی 4 جلدی نجوم مقدماتی – نویسنده: صمد غلامی – انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان
 23. کتاب کیهان‌شناسی – نویسنده دکتر باغرام
 24. کتاب مقدمه‏‌ای بر کیهان‌شناسی نوین – نویسنده:  آندرو.آر. لیدل – انتشارات دانش‏‌پژوهان جوان [خرید]
 25. کتاب آشنایی با مکانیک – نویسنده: دانیل کلپنر – انتشارات نشر دانشگاهی
 26. جزوه‏‌ی انتگرال‏‌خور – نویسنده: حسین ایزن [دانلود]
 27. جزوه‏‌ی تلسکوپ و ابزارهای رصدی – نویسنده: فاطمه زرگرباشی [دانلود]
 28. جزوه‏‌ی اخترفیزیک ستاره‏‌ای – نویسنده: دکتر حسین مصحفی [دانلود]
 29. جزوه‏‌ی سیستم‏‌های دوتایی ستارگان – نویسنده: نیما چرتاب سلطانی [دانلود]
 30. جزوه‏‌ی ویریال – نویسنده: امیر حسن‏‌پور [دانلود]
 31. جزوات هم‌سمتی [دانلود] و هم‌ارتفاعی [دانلود] – نویسنده: امیر حسن‏‌پور
 32. جزوه‏‌ی تسطیح هم‏‌مساحت – نویسنده: عباس فروزان‏‌نژاد و شایان عزیزی [دانلود]
 33. جزوه‏‌ی معادله‏‌ی نوک سایه‏‌ی میله در طول یک روز –  نویسنده : عرفان بیات [دانلود]
 34. جزوه‏‌ی مقاطع مخروطی – نویسنده: آرمان وثیق‏‌زاده [دانلود]
 35. جزوه‏‌ی قدر سطحی _ نویسنده معین محمدی [دانلود]
 36. جزوه‏‌ی زمان در مدار – نویسنده : حمیدرضا اکبری [دانلود]

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>